ÁSZF                         Nincs bejelentkezve

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 166.; cégjegyzékszám: 01-09-662211; adószám: 12279869-2-41; a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termékekre vonatkozó megrendelések, szerződések, illetve szállítások lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés elválaszthatatlan tartalmát – részét – képezik.

A Szállító a termékei forgalmazásának előmozdítására a www.masco.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemelteti.

A MASCO Kft. nagykereskedelmi tevékenységet folytat, ezért kizárólag szakirányú tevékenységgel foglalkozó telepítőket és viszonteladókat szolgál ki.

Jelen ÁSZF tartalmától való eltérés kizárólag a Felek közös, írásbeli megállapodásával érvényes.


I. Megrendelés

1. A Megrendelő a Szállító termékeire írásban, illetve a Weboldalon történő megrendeléssel kérhet ajánlatot a Szállítótól. A Felek között a megrendelés, illetve a szerződés a Szállító által – írásban vagy elektronikus úton – megküldött ajánlat elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre.

2. A Szállító ajánlati kötöttsége az ajánlat megküldésétől számított 8 (azaz Nyolc) napig áll fenn.


II. Szállítás

1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a megrendelés – a Szállító által történő – visszaigazolásában megjelölt határidőn belül teljesíti. A termékek átvételének a helye a Szállító székhelye.

2. A Szállító vállalja, hogy a szállítás pontos időpontjáról a Megrendelőt írásban, elektronikus úton, vagy telefonon értesíti.

3. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) kizárólag a vonatkozó számla szabályszerű (cégszerű) aláírásának ellenében adja át a Megrendelő részére.


III. Vételár

1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a Megrendelő által elfogadott (visszaigazolt) ajánlatban szereplő áron szállítja le a Megrendelő részére (a továbbiakban: Vételár).

2. A Megrendelő a Vételárat a szállítólevéllel egyidejűleg kézbesített számlán feltüntetett fizetési határidőben köteles a Szállító részére hiánytalanul megfizetni.

3. A Megrendelő fizetési késedelem esetén köteles minden késedelmes nap után évi 20%-os mértékű késedelemi kamatot a Szállító részére megfizetni. A
Szállító jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 8 (azaz Nyolc) napon belül sem teljesíti.

4. A Szállító fenntartja a szállított termékre (termékekre) vonatkozó tulajdonjogát, annak teljes Vételárának kiegyenlítéséig.

5. A Megrendelő fogyasztói szerződés esetén - a termék átvételétől számított - 14 (azaz tizennégy) napon belül jogosult a szerződéstől (megrendeléstől) indoklás nélkül elállni. Előbbi esetben a Szállító köteles az elállásról való tudomásszerzéstől számított legkésőbb 14 (azaz tizennégy) napon belül a termék (termékek) már megfizetett Vételárát (Vételárrészét) a Megrendelő részére visszafizetni.

6. A Szállító minden vásárlásról számítógéppel előállított számlát készít, amelyen szerepel a Megrendelő neve és címe/székhelye.


IV. Jótállás

1. A Szállító a megrendelt termékre (termékekre) az adott termékre hatályban lévő jogszabályban meghatározott mértékű jótállást vállal.

2. A jótállás kizárólag a Megrendelő székhelyén (telephelyén) a vonatkozó számla bemutatásával érvényesíthető. A jótállás magában foglalja az anyaghibákból és a gyártásból eredő meghibásodásokat, de nem terjed ki az átadást követő szállításból, tárolásból hibás üzembe helyezésből, nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, szakszerűtlen kezelésből eredő, valamint egyéb nem a Szállító, illetve a gyártó hibájára visszavezethető okból bekövetkező hibákra, károkra.

3. A jótállás esetén a jótállási időszak meghosszabbodik a hiba bejelentése és a javított termék (termékek) átvétele között eltelt idővel.


V. Vegyes rendelkezések

1.
A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szállító köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni.

2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szállító által használt értesítési cím: masco@masco.hu. A Szállító nem vállal felelősséget az elektronikus levélforgalom biztosításáért, illetve a Megrendelő részére megküldött, de meg nem érkezett elektronikus levelekből eredő kárért.

3. A szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.


Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályos változata a Weboldal nyitólapján érhető el.


Budapest, 2013. szeptember 17.